Udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2023 r do 31.03.2025 w podziale na części

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2023 r do 31.03.2025 w podziale na części
polegające na:


1) samodzielnym wykonywaniu badań elektroradiologicznych w Zakładzie Medycyny
Nuklearnej;

2) samodzielnym wykonywaniu usług w zakresie obsługi badań elektroradiologicznych, w
Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;

3) samodzielnym wykonywaniu usług w zakresie obsługi badań elektroradiologicznych, w
Zakładzie Radiologii;

4) samodzielnym wykonywaniu usług w zakresie obsługi badań elektroradiologicznych, w
Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej Klinika Kardiologii.


Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia
konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie
internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod nr tel. (22) 599-17-39
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2023 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sali konferencyjnej Zakładu Radiologii.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy – Technik w Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej
Wzór umowy – Technik w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Wzór umowy – Technik w Zakładzie Radiologii Klinicznej
Wzór umowy – Elektroradiolog w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

Autor: Kinga Opałka, 14 marca 2023 12:36
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2023 11:11