Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania (1.2020)

DSP.4240.1.2020.DSK

Warszawa, 30 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor lokalizacji Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.1.2020.DSK  w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni gastroenterologicznej dla dzieci

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neurochirurgii

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą wystąpić z wnioskiem o otrzymanie dokumentów drogą elektroniczną. Wnioski należy przesyłać na adres: nina.fronczak@uckwum.pl
  3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2020 r. do godziny 15:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 13 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
  9. Szacunkowa łączna wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (1.2020)

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert (1.2020)

Autor: Kinga Opałka, 3 lutego 2020 11:39
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2020 14:47