Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania (2.2020.DSK)

DSP.4240.2.2020.DSK

Warszawa, 6 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63Adziałając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.27.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w dziedzinie neonatologii

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

Zadane 4. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie diabetologii

Zadanie 5 Udzielanie świadczeń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
  3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 15:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) – Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2020  r. o godzinie 8:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
  9. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

Autor: Kinga Opałka, 6 lutego 2020 14:03
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2020 09:11