Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie podziale na zadania

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) ogłasza konkurs ofert uzupełniający nr DSP.4240.14.2021.DSK w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie podziale na zadania
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego
Zadanie 4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, BIP, zakładka konkursy.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2021 r. o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, a także odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 9. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Szczegóły postępowania pod tel 317-91-37

Autor: Jakub Kuzdra, 8 września 2021 11:25
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2021 11:26