Udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w następujących zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w następujących zakresach:

ZAKRES 1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 2. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W  KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – BLOKI OPERACYJNE I DYŻURY INTERWENCYJNE W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 3. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA BLOKU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 4.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELEGNIARSKICH W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 5. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARKICH W  SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 6.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIALE IMMUNOLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH KTW W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 7. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W STACJI DIALIZ W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 8.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI UROLOGII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 9. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTESYWNEJ TERAPII – ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 10.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE UROLOGII OGÓLNEJ ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  22.06.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 100% cena.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH
Wzór umowy RATOWNIK MEDYCZNY

Autor: Kinga Opałka, 14 czerwca 2023 15:21
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2023 15:21