Udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w następujących zakresach:

ZAKRES 1 . UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ I TANSPLANTACYJNEJ SKDJ W OKRESIE OD 01.03.2024 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 2. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIALE KLINICZNYM MEDYCYNY PALIATYWNEJ SKDJ W OKRESIE OD 01.03.2024 R. DO 31.08.2024 R.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.

 1. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu  27.02.2024 r. do godz. 09:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Z-cy Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 6. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 7. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – RODO- UCK WUM
WZÓR UMOWY
ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 22 lutego 2024 14:19
Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2024 14:11