Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice
Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w
okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.


Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (w lokalizacji DSK).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń,
  kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
  części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert
  bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 14 marca 2023 15:09
Ostatnia modyfikacja: 4 kwietnia 2023 11:19