Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie ratownictwa medycznego w okresie od 01.03.2023 do 01.03.2024 r. w lokalizacji Żwirki i Wigury DSK

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie
ratownictwa medycznego w okresie od 01.03.2023 do 01.03.2024 r. w lokalizacji Żwirki i Wigury
DSK w:

 1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
 2. Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii;
 3. Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii;
 4. Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii;
 5. Klinice Pediatrii;
 6. Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii;
 7. Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii;
 8. Centralnym Bloku Operacyjnym Pediatrycznym;
 9. Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
 10. Pododdziale Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod nr tel. (22) 599-17-38 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki pod nr
  tel. (22) 3179155.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. o godz. 10:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  2
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki w lokalizacji DSK.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 22 lutego 2023 14:43
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2023 14:43