Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Oddziale Intensywnej Terapii- wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19, Oddziale Pooperacyjnym- wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19);
 2. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń – wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19);
 3. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19);
 4. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19);
 5. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – wydzielonym odcinku dla pacjentów COVID-19);
 6. Klinice Neurochirurgii (Oddziale Klinicznym Neurochirurgii – wydzielonym odcinku dla pacjentów – COVID -19);
 7. Szpitalna Izba Przyjęć (Wydzielonym miejscu Szpitalnej Izby Przyjęć blok D piętro VII przeznaczonym do obserwacji pacjentów bez ustalonego wyniku Covid-19)
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Autor: Kinga Opałka, 12 kwietnia 2021 08:08
Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2021 08:08