Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki przez pielęgniarki z zatrudnieniem od 01.10.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  w okresie
od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. w:
1) II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2) Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
3) Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej;
4) Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
5) Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
6) Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
7) Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
8) Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
9) Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
10) Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
11) Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
12) Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
13) Klinika Hepatologii i Chorób wewnętrznych;
14) Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
15) Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
16) Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
17) Stacji Dializ;
18) Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii;
19) Klinice Otolaryngologii;
20) Klinice Neurologii;
21) II Zakład Radiologii Klinicznej;
22) Klinice Neurochirurgii;
23) Klinice Kardiochirurgii;
24) I Klinice Kardiologii;
25) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Kliniki Kardiologii;
26) Pododdziale Elektrokardiologii;
27) Pododdział Kardiologii Inwazyjnej;
28) Szpitalnej Izbie Przyjęć;
29) Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-19 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2020 r. o godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
  5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  6. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  7. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 7 września 2020 18:23
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2020 14:51