Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w lokalizacji CSK UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w lokalizacji CSK UCK WUM (ul. Banacha 1a), a w szczególności:

 1. Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 2. Pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

Okres zawarcia umowy: od 15.06.2024 r. do 14.06.2026 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca-konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-65.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu: 07.06.2024 r.,  do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r., godz. 10:00  w Sekretariacie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CSK UCK WUM.;
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie wyników

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy

Autor: Dział Aplikacji, 28 maja 2024 12:14
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2024 08:55