Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii (lokalizacja CSK)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 633) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na części:

Część I Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dla pacjentów dorosłych oraz dzieci w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2026 r.

 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a) Klinika Kardiologii (lokalizacja CSK UCK WUM ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa);
  b) Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii (lokalizacja DSK UCK WUM ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa).

Część II Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2026 r.

 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a) Klinika Kardiologii (lokalizacja CSK UCK WUM ul. Banacha 1A, 02-097  Warszawa).

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  30.05.2022 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacji CSK UCK WUM).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Załącznik nr 3 dot. I części konkursu ofert
Załącznik nr 4 dot. II części konkursu ofert
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 9 maja 2022 14:42
Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca 2022 09:38