Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w okresie od 01.07.2023 r. do 01.07.2024 r. w ramach dyżurów

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w okresie od 01.07.2023 r. do 01.07.2024 r. w ramach:
– dyżurów w dni powszednie od 18:00 do 8:00,
– dyżurów świątecznych od 8:00 do 8:00,

obejmującą:

 1. poradę lekarską ambulatoryjną,
 2. poradę lekarską udzieloną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 3. poradę lekarską udzieloną telefonicznie,
 4. wizytę pielęgniarską ambulatoryjną,
 5. wizytę pielęgniarską udzieloną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,

Miejsce udzielania świadczeń: lokalizacja DSK UCK WUM lub SKDJ UCK WUM.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38 lub (22) 599-17-62.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  15.05.2023 r. do godz. 9:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy dla pielęgniarki
Wzór umowy dla lekarza
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 8 maja 2023 14:03
Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2023 09:51