Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2024 r. w

 1. Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej ;
 2. Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 3. Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 4. Oddziale Klinicznym Hematologii;
 5. Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 6. Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
 7. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 8. Oddziale Klinicznym Neurochirurgii;
 9. Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii;
 10. Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 8 lutego 2021 09:38
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2021 11:09