Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów perfuzjonisty na Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii  w lokalizacji CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. w zakresie pełnienia dyżurów perfuzjonisty na Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii  w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii w lokalizacji CSK ul. Banacha 1A.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Kierownika Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii (lokalizacja CSK UCK WUM).
 6. Dokonując wyboru ofert Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert:
  a) ceną;
  b) liczbą oferowanych świadczeń;
  c) ciągłością udzielanych świadczeń;
  d) kompleksowością udzielanych świadczeń;
  e) dostępnością udzielanych świadczeń;
  f) jakością udzielonych świadczeń;
  g) kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 19 lutego 2024 11:22
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2024 11:22