Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej (konsultacje i wykonywanie zabiegów) dla Pacjentów UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej (konsultacje i wykonywanie zabiegów) dla Pacjentów UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Przedmiotem konkursu jest  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej (konsultacje i wykonywanie zabiegów) dla pacjentów UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus


Warunki i przedmiot zamówienia:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:

Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%.

Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP,
h) odpis aktualnej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia studiów;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokument poświadczający ukończenie specjalizacji;
l) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
m) wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:

Zamknięte koperty z napisem:

„Konkurs 22/KADRY/2020, nie otwierać przed 21.08.2020r., godz. 1200 należy złożyć do dnia 21.08.2020r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Dział Spraw Pracowniczych i Płac (pawilon XX I piętro) lub Kancelarii Szpitala (pawilon XX parter).

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowych informacji dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: uckwum.pl

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Anna Niewiadomska 
e-mail: anna.niewiadomska@uckwum.pl  

Miejsce i termin składania ofert:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac oraz Przedstawiciela Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, otwarcie ofert nastąpi 21.08.2020 o godz. 1200. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.

Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

Formularz ofertowy
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
UCK WUM – RODO skierowana do podmiotów uczestniczących w konkursie ofert
Wzór umowy na udzielanie świadczeń

Autor: Kinga Opałka, 4 sierpnia 2020 12:59
Ostatnia modyfikacja: 4 sierpnia 2020 13:03