Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu urologii

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
60% cena
20% doświadczenie w pracy w szpitalu, w którego strukturach znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy
20% doświadczenie w pracy w szpitalach ogólnopolskich
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn. zm.);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP,
h) odpis aktualnej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia studiów;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokument poświadczający ukończenie specjalizacji;
l) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
m) wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem:
„Konkurs 20/KADRY/2020, nie otwierać przed 24.07.2020 r., godz. 13.00” należy złożyć do dnia 24.07.2020 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Dział Spraw Pracowniczych i Płac lub Kancelarii Szpitala.

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowych informacji dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Anna Niewiadomska
e-mail: anna.niewiadomska@uckwum.pl

Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przedstawiciela Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac otwarcie ofert nastąpi 24.07.20120 o godz. 13.00.

Zastrzegamy możliwość unieważnienia konkursu do momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcę Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz ofertowy
Formularz wynagrodzenia
Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Autor: Kinga Opałka, 9 lipca 2020 14:41
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2020 10:33