Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie pełnienia dyżurów perfuzjonisty

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2024 r. w zakresie pełnienia dyżurów perfuzjonisty na Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii  w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii w lokalizacji CSK ul. Banacha 1A.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru ofert Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert:
 6. ceną;
 7. liczbą oferowanych świadczeń;
 8. ciągłością udzielanych świadczeń;
 9. kompleksowością udzielanych świadczeń;
 10. dostępnością udzielanych świadczeń;
 11. jakością udzielonych świadczeń;
 12. kwalifikacje oferentów.
 13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 14. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 15. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 24 lipca 2023 11:54
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2023 09:07