Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 295, z późn. zm) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w okresie od 01.03.2021 r. do 31.01.2022 w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego
  i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii      
  i Oddziale Pooperacyjnym;
 6. prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
 7. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 8. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu(jeśli dotyczy);
 9. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
  1) identyfikacji potencjalnego dawcy narządów; 
  2) udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
  3) kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą  do  momentu pobrania narządów;
  4) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
  5) znieczulenia do przeszczepienia nerki;
  6) znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
  7) znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
  8) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 12 lutego 2021 09:06
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021 09:29