Udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci DSK w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci DSK w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń
  zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych
  pod numerem tel. (22) 599-17-51.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2024 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie
  traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest
  późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej
  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Kierownika Przychodni Specjalistycznej (CSK UCK WUM).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części
  oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
  przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000
  euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie wyników

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy

Autor: Dział Aplikacji, 12 czerwca 2024 08:48
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2024 08:48