W zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2024 do 31.08.2024 r. w lokalizacji CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2024 do 31.08.2024 r. w

 1. Oddziale Klinicznym Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby;
 2. Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 3. Oddziale Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii;
 4. Oddziale Anestezjologii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy ofert.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  15.12.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY – INDYWIDUALNA PRAKTYKA
WZÓR – UMOWY PODWYKONAWCA

Autor: Kinga Opałka, 11 grudnia 2023 14:40
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2023 14:40