Inspektor ds. Sanitarnych w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym SKDJ

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
poszukuje osoby na stanowisko
Inspektora ds. Sanitarnych

Miejsce pracy: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa

Zakres obowiązków:

 • reprezentowanie Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy w postępowaniu i czynnościach związanych z przygotowaniem i wykonaniem robót sanitarnych;
 • kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą;
 • kontrola realizacji harmonogramu rzeczowego i finansowego;
 • udział w sporządzaniu dokumentów formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym oraz kontakt z organami administracji publicznej (w szczególności PINB, sanepid, konserwator zabytków, KW PSP) na potrzeby uzyskania niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń, opinii, itp.;
 • udział w czynnościach inwentaryzacyjnych;
 • współpraca merytoryczna w zakresie przygotowania dokumentacji na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót sanitarnych dla zadań inwestycyjnych UCK WUM;
 • weryfikacja przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych na każdym z etapów realizacji inwestycji;
 • weryfikacja zasadności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem robót dodatkowych/zamiennych i ich wysokości;
 • dokonywanie odbiorów technicznych w okresach rozliczeniowych i akceptowanie protokołów odbioru robót stanowiących podstawę do fakturowania, udział w komisji odbioru ostatecznego inwestycji od Generalnego Wykonawcy i przekazania jej użytkownikowi oraz udział w komisyjnych przeglądach obiektu w okresie gwarancji;
 • weryfikacja ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych oraz opracowań projektowych;
 • wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Budowlane,
 • współpraca z projektantami;
 • prowadzenie dokumentacji budowy i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.;
 • nadzór techniczny nad realizowanymi pracami remontowymi:
 • przeglądy gwarancyjne i wizje wraz z prowadzeniem dokumentacji;

Poszukiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe branżowe;
 • staż pracy minimum 5 lat, w tym 3 lata w zakresie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych;
 • doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, koordynacją i nadzorem procesów inwestycyjnych;
 • uprawnienia wykonawcze do nadzorowania robót sanitarnych, kwalifikacje o których mowa w § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych;
 • 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego;
 • umiejętność kosztorysowania i posługiwania się programem do kosztorysowania (np. Norma);
 • znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office;
 • znajomość AUTO CAD mile widziana.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dogodną lokalizację,
 • pracę w profesjonalnym, doświadczonym zespole.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o składanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl z dopiskiem „Inspektor ds. Sanitarnych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) data urodzenia;
  3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
  a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
  1) wykształcenie;
  2) kwalifikacje zawodowe;
  3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
  1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
  2) numer telefonu;
  3) adres e-mail;
  4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 9 listopada 2022 13:11
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2022 13:11