Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej oraz ortopedii i traumatologii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w lokalizacji CSK UCK WUM, w podziale na zakresy:

Zakres 1: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, a w szczególności:

 1. udzielanie specjalistycznych konsultacji radioterapeuty kwalifikujących pacjentów chorych onkologicznie w ramach pakietu onkologicznego;

Okres zawarcia umowy: od 01.06.2024 r. do 31.05.2027 r.

Zakres 2: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii
i traumatologii, a w szczególności:

 1. udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu ortopedii i traumatologii;
 2. wykonywanie drobnych zabiegów ortopedycznych tj. punkcje, nastawienia, założenie opatrunków gipsowych u chorego hospitalizowanego w CSK UCK WUM;
 3. na wniosek Kierownika Kliniki CSK UCK WUM, uczestnictwo w zabiegach chirurgicznych wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu ortopedii
  i traumatologii.

Okres zawarcia umowy: od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  23.05.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa CSK.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy zakres nr 1
Wzór umowy zakres nr 2

Autor: Dział Aplikacji, 15 maja 2024 12:16
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2024 08:20