Księgowa/Księgowy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
poszukuje osoby na stanowisko:
Księgowej/Księgowego

Miejsce zatrudnienia: UCK WUM

Wymagania:

 • wykształcenie z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomiczne (minimum: średnie
  ekonomiczne),
 • wiedza z zakresu rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont,
 • umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,
 • staż pracy minimum 1,5 roku na stanowisku księgowej/księgowego,
 • umiejętność weryfikacji danych księgowych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolności analityczne

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
 • kontakt z innymi działami oraz jednostkami,
 • przygotowanie raportów na potrzeby wewnętrzne


Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie cv do 31 maja 2024 r na adres:
anna.niewiadomska@uckwum.pl


Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Jakub Guz; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 94 88.

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:


Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku, również:
1) wykształcenie;
2) kwalifikacje zawodowe;
3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
* Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
2) numer telefonu;
3) adres e-mail;
4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;

2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;


W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


UCK WUM informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM),
adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i
Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM),
adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i
Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia
przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”


Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej,
zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w
treści CV

Autor: Dział Aplikacji, 13 maja 2024 10:18
Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2024 10:18