Konkurs Ofert na świadczenie usług pielęgniarskich / ratownictwa medycznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na świadczenie usług pielęgniarskich / ratownictwa medycznego

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich/ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ul. Lindleya 4 Warszawa).                

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP;
h) odpis aktualnej polisy potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia szkoły średniej medycznej lub studiów w zakresie pielęgniarstwa;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe;
l) dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ratownik medyczny;
m) mile widziane: referencje z poprzednich miejsc pracy;
n) wypełniony formularz ofertowy,
o) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:

Zamknięte koperty z napisem:

„Konkurs 14/KADRY/2020, nie otwierać przed 18.03.2020r., godz. 1100 należy złożyć do dnia 18.03.2019r. godz.1300 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Warszawa, ul. Lindleya 4 (budynek nr 20 I piętro) lub Kancelarii Szpitala (budynek nr 20 parter).

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowe informacje dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: dzieciatkajezus.pl w zakładce konkursy.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Pani Anna Niewiadomska                       – tel. (22) 317 97 67

Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową złożoną z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac, Przedstawiciela Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, otwarcie ofert nastąpi 18.03.2020 roku o godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie za pomocą faksu, telefonicznie  lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienie, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.

Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.

W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs ofert.

Formularz Ofertowy

Nazwa świadczenia

Specyfikacja SIWK

RODO informacja

Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 11 marca 2020 15:04
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2020 15:13