Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzeniu leków cytostatycznych dla pacjentów UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.                                         

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz ofertowo-cenowy oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert,
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Rozliczeń pod numerem tel. (22) 317-91-07.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11:00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Rozliczeń, piętro: 5D, pokój 103.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz
    do zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowo-cenowy

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Autor: Jakub Kuzdra, 29 maja 2020 10:52
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2020 13:55