Świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. W.H. Lindleya 4 02-005 Warszawa

Uniwersytecie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na świadczenie usług pielęgniarskich.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. W.H. Lindleya 4 02-005 Warszawa

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP;
h) odpis aktualnej polisy potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia szkoły średniej medycznej lub studiów w zakresie pielęgniarstwa;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe;
l) dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki;
m) mile widziane: referencje z poprzednich miejsc pracy;
n) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
o) wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem: „Konkurs 17/KADRY/2020, nie otwierać przed 12.06.2020r., godz. 1200 należy złożyć do dnia 12.06.2020r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego: 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Kancelaria Szpitala (Budynek 20, parter).
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowe informacje:
Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest:
Pani Ewa Skowrońska                          – tel. (22) 502 12 22

Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Naczelnej Pielęgniarki, Przedstawiciela Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, otwarcie ofert nastąpi 12.06.2020r. o godz. 1200 .
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Dyrektora Szpitala.
Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienie, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs ofert.

Formularz Ofertowy
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
UCK WUM – RODO informacja do kontraktów
Wzór umowy na świadczenie usług pielęgniarskich

Autor: Kinga Opałka, 4 czerwca 2020 11:17
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 12:22