Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzeniu leków cytostatycznych dla pacjentów UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

[DR.4240.112.2020.PG]                                                      

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzeniu leków cytostatycznych dla pacjentów UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

Warszawa, dnia 09 marca 2020 r.                                         

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz ofertowo-cenowy oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert;
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Rozliczeń pod numerem tel. (22) 317-91-07;
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2020 r. o godz. 11:00;
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Rozliczeń, piętro: 5D, pokój 103;
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz
    do zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowo-cenowy

Unieważnienie postępowania konkursowego

Autor: Jakub Kuzdra, 11 marca 2020 11:32
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2020 14:50