Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2020 r.    

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  w okresie
od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. w:
1) Bloku Operacyjnym;
2) II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
3) Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
4) Oddziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
5) Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii;
6) Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
7) Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
8) Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
9) Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
10) Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
11) Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
12) Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
13) Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
14) Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
15) Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
16) Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
17) Klinice Otolaryngologii;
18) Klinice Neurologii;
19) Klinice Neurochirurgii;
20) Klinice Kardiochirurgii;
21) I Klinice Kardiologii;
22) Pododdziale Elektrokardiologii;
23) Stacji Dializ;
24) Szpitalnej Izbie Przyjęć;
25) Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
26) Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r. o godz. 12:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Autor: Kinga Opałka, 6 marca 2020 09:24
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2020 09:41