Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w okresie od 01.11.2023 r. do 31.10.2025 r. polegających na:

 1. pełnieniu dyżurów medycznych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 2. prowadzeniu Ośrodka Domowej Tlenoterapii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii
  i Alergologii polegające na:
 3. konsultowaniu chorych kierowanych do Ośrodka Domowej Tlenoterapii CSK UCK WUM oraz kwalifikowaniu ich do rozpoczęcia domowego leczenia tlenem (konsultacje będą odbywać się wybrany dzień tygodnia w godzinach i miejscu ustalonym przez Kierownika właściwej komórki organizacyjnej);
 4. konsultowaniu chorych leczonych tlenem w warunkach domowych i pozostających pod opieka Ośrodka Domowej Tlenoterapii CSK UCK WUM;
 5. zlecaniu i nadzorowaniu domowych wizyt wykonywanych przez pielęgniarki u chorych leczonych tlenem w warunkach domowych i pozostających pod opieka Ośrodka Domowej Tlenoterapii CSK UCK WUM;
 6. sporządzaniu comiesięcznych raportów na potrzeby rozliczeń z NFZ (procedura „Tlenoterapia w warunkach domowych”);
 7. zlecaniu firmie dzierżawiącej koncentratory tlenu dla Zespołu Domowej Tlenoterapii w  CSK UCK WUM dostarczania i odbioru sprzętu od chorych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  26.10.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Magdalena Pawińska, 20 października 2023 14:49
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2023 12:48