Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w podziale na zakresy (lokalizacja CSK)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

ZAKRES 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od 01.11.2022 r. do 30.09.2023 r.

ZAKRES 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurochirurgii
w okresie od 01.11.2022 r. do 31.01.2023 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  26.10.2022 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM ds. Ekonomiczno – Administracyjnych (Lokalizacja DSK UCK WUM).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
WZÓR UMOWY DOT. ZAKRESU I
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
WZÓR UMOWY DOT. ZAKRESU II
WZÓR UMOWY DOT. ZAKRESU II + zarządzanie Kliniką
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 24 października 2022 11:31
Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2022 14:01