Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w okresie od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

OGŁOSZENIE

           Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2032 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji CSK ul. Banacha 1A w  zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w okresie od 01.09.2023 do 31.08.2024 r. w:
  A) 	ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII II KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII;
  B)	    ODDZIALE KLINICZNYM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII 
        (Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA 
        TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII
1.	Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
2.	Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach 
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3.	Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
4.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia 
w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (lokalizacja CSK UCK WUM).
5.	Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
6.	Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
7.	Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
8.	Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.


OGŁOSZENIE
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy

Autor: Magdalena Pawińska, 22 sierpnia 2023 11:29
Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia 2023 11:41