Ogłoszenie w sprawie składania ofert na zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, będących na wyposażeniu Zamawiającego

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zamówienia: zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, będących na wyposażeniu Zamawiającego, których wykaz stanowi formularz ofertowy.

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
;

Odbiorca: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Tryb postępowania:

 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
  2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
 2. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
  pakiet 1 – aparatura RTG;
  pakiet 2 – aparatura z zakresu medycyny nuklearnej
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 7. Zamawiający nie wymaga wykazania się potencjałem finansowym przy składaniu oferty.
 8. Zamawiający wymaga wykazania się akredytacją zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 9. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia. Informacja w tym zakresie będzie przekazana do publicznej wiadomości analogicznie jak zaproszenie.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek/zadatków na poczet wykonania zamówienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia i niedokonania wyboru, bez podania przyczyny.

Termin realizacji zamówienia:
Na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 %

Zamawiający dopuszcza procedurę zadawania przez Oferentów pytań do Ogłoszenia:
Zamawiający informuje, iż termin na zadawanie ewentualnych pytań dotyczących zamieszczonego Ogłoszenia upływa w dniu 08.11.2022 r. do godz. 12.00
Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: dam.dsk@uckwum.pl w ww. terminie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadania pytania, prośby o uzupełnienie dokumentacji lub wyjaśnienia do złożonej oferty.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Sposób i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę, podpisaną podpisem elektronicznym, należy złożyć w terminie do dnia 10.11.
  2023 r. godz. 12.00
  , drogą elektroniczną na adres e-mail: dam.dsk@uckwum.pl Prosimy o
  wpisanie w tytule maila „Oferta na testy specjalistyczne aparatów UCKWUM (pakiet 1)”
  lub „Oferta na testy specjalistyczne aparatów UCKWUM (pakiet 2)”
 2. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.
 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę
  i złożyć ją po modyfikacji ponownie, bez ograniczenia liczby wycofań, pod warunkiem
  zachowania wyznaczonego w zaproszeniu terminu składania ofert. Wówczas
  przy składaniu oferty poprawionej jest zobowiązany poinformować w treści wiadomości,
  że jest to oferta ostateczna, podlegająca ocenie. W przypadku braku takiej informacji,
  ocenie będzie podlegała oferta złożona jako ostatnia w terminie, o którym mowa
  w zaproszeniu.
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
  termin składania ofert.

Ogłoszenie

Załącznik 1 Formularz Ofertowy

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Harmonogram testów specjalistycznych

Notatka w sprawie składania ofert

Autor: Magdalena Pawińska, 3 listopada 2023 13:45
Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2023 15:06