Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i leczenia bólu w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Udzielanie  świadczeń zdrowotnych  polegających na udzielaniu usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i leczenia bólu w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM  w okresie od 01.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych  pod numerem tel.  (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (w lokalizacji DSK).
  5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Umowa wzór

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Magdalena Pawińska, 3 listopada 2023 08:19
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2023 11:03