Pielęgniarki Oddziałowe w Klinikach CSK UCK WUM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, przy ul. Banacha 1A (lokalizacja Banacha)

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH; Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii; Kliniki Kardiologii oraz kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej; Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii; Kliniki Kardiologii oraz kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Centralny Szpital Kliniczny (lokalizacja Banacha)

 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( nazwa oddziału)

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny Warszawa ul. Banacha 1a Dział Spraw Pracowniczych i Płac (Blok E, II piętro)

– za pośrednictwem poczty na adres:. UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 28 kwietnia 2023 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do UCK WUM Centralnego Szpitala Klinicznego lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Centralnego Szpitala Klinicznego są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Szpitala (Blok E, II piętro)

  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: /22/ 599-17-38
  • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Centralnego Szpitala Klinicznego

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Autor: Kinga Opałka, 27 marca 2023 09:04
Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2023 12:10