Sporządzanie leków cytostatycznych

OGŁOSZENIE
W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych na rzecz pacjentów zakładu leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
im. Józefa Polikarpa Brudzińskego w Warszawie – znak sprawy: DR.4240.544.2021.AP

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych na rzecz pacjentów zakładu leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskego w Warszawie
(znak sprawy: DR.4240.544.2021.AP).

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych na rzecz pacjentów zakładu leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskego w Warszawie. Zakres świadczeń oraz warunki udziału w postępowaniu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach, w Dziale Rozliczeń Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – zakład leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, piętro 5 blok D, pokój 104, w godz. 8:00-14:30. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2021 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godz. 12:00 w Dziale Rozliczeń pok. 104 piętro 5 blok D. Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej www.uckwum.pl w zakładce „Dla kontrahenta”. UCK WUM zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania i zmiany terminu otwarcia ofert. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)
Załącznik nr 1 do SWKO – formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – wykaz produktów
Załącznik nr 3 do SWKO – oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 4 do SWKO – wykaz personelu
Załącznik nr 5 do SWKO – wzór umowy
Załącznik nr 2 do umowy – wzór zlecenia
Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy leków
Załącznik nr 5 do umowy – protokół przekazania przygotowanych leków
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 1 września 2021 09:31
Ostatnia modyfikacja: 27 września 2021 09:04