Świadczenie usług pielęgniarskich w Sali Nadzoru Poznieczuleniowego w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich w Sali Nadzoru Poznieczuleniowego w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM (lokalizacja ul.  Lindleya 4) w okresie od 01.12.2022r. – 30.11.2023r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  23.11.2022 r. do godz. 12:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena – 40%, liczba zadeklarowanych dyżurów świątecznych – 15%, doświadczenie zawodowe – 15%, dostępność udzielania świadczeń zdrowotnych – 30%
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – RODO- UCK WUM
Wzór umowy
Ogłoszenie wyniku konkursu

Autor: Kinga Opałka, 14 listopada 2022 13:28
Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2022 14:26