Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.12.2022 do 30.11.2023 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od
01.12.2022 do 30.11.2023r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii, (Oddziale Anestezjologii);
 2. Klinice Kardiologii
  a) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
  b) Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej (Pracownia Hemodynamiki);
  c) Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii (Pracownia urządzeń wszczepialnych
  serca);
 3. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 5. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 6. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 7. Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby;
 8. Zakładzie Radiologii Klinicznej (Ośrodek Naczyniowy);
 9. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 10. Pielęgniarki Epidemiologiczne.
  Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).
 11. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki
  pod nr tel. (22) 599-29-10.
 12. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 13. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2022 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki.
  2
 15. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 16. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 17. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 18. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Projekt umowy

Autor: Kinga Opałka, 18 listopada 2022 12:40
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2022 12:41