Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu nefrologii i transplantologii w Poradni Transplantologicznej i w Poradni Nefrologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 01.08.2024r. do 31.07.2026r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu nefrologii i transplantologii w Poradni Transplantologicznej i w Poradni Nefrologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 01.08.2024r. do 31.07.2026r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  25.07.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Kierownika Poradni Specjalistycznych UCK WUM (Lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy

Autor: Dział Aplikacji, 10 lipca 2024 14:38
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2024 14:38