Udzielanie świadczeń w zakresie obsługi i opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiologii – Oddziale Klinicznym Elektroradiologii

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń w zakresie obsługi i opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiologii – Oddziale Klinicznym Elektroradiologii (Pracownia urządzeń wszczepialnych serca) w Centralnym Szpitalu Klinicznym w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-38 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Autor: Kinga Opałka, 14 grudnia 2020 14:59
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2020 15:00