Udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. (Centralnym Bloku Operacyjnym) oraz od 01.01.2021 do 31.12.2023 w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Oddziale Intensywnej Terapii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 4. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej II Kliniki Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii;
 5. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 6. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 7. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 8. Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby;
 9. Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
 10. Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby;
 11. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 12. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 13. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 14. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 15. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 16. Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 17. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 18. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 19. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
 20. Stacji Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej;
 21. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
 22. Klinice Neurologii;
 23. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 24. Klinice Neurochirurgii;
 25. Klinice Kardiochirurgii;
 26. Klinice Kardiologii;
 27. Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii;
 28. Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej;
 29. Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 30. Szpitalnej Izbie Przyjęć – obserwacja we wskazanym miejscu pacjentów bez ustalonego wyniku COVID – 4;
 31. Ratownicy medyczni w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-38 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Autor: Kinga Opałka, 16 grudnia 2020 14:04
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2020 14:04