Udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczenie usług pielęgniarskich w Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na udzielanie  świadczeń zdrowotnych
i świadczenie usług pielęgniarskich
w  Poradni  Ginekologiczno-Położniczej oraz w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w UCK WUM Przychodnia Specjalistyczna LECZNICA ul . Emilii Plater 21 Warszawa

               Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich  oraz  udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Poradni  Ginekologiczno-Położniczej oraz w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w UCK WUM Przychodnia Specjalistyczna LECZNICA
ul . Emilii Plater 21 Warszawa

Warunki i przedmiot zamówienia:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:

Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę :

 1. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
 2. oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
 3. kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. decyzja o nadaniu numeru REGON;
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 7. aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP;
 8. odpis aktualnej polisy potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 9. dyplom ukończenia studiów medycznych /lekarz/
 10. dyplom ukończenia szkoły średniej medycznej lub studiów w zakresie pielęgniarstwa; / pielęgniarka/
 11. dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
 12. dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe; /pielęgniarka/
 13. dokument poświadczający  ukończenie specjalizacji;
 14. dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki;/pielęgniarka/
 15. mile widziane: referencje z poprzednich miejsc pracy;
 16. wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
 17. wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem:
„Konkurs 12/KADRY/2021, nie otwierać przed 17.06.2021r., godz. 1300 należy złożyć do dnia 17.06.2021r. godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Kancelaria Szpitala (Budynek 20, parter).
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Szczegółowe informacji  dot. warunków konkursu , materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: uckwum.pl w zakładce ‘’kariera.’’
Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest:
Pani Joanna  Jasińska       – tel. (22) 502 11 16
mail: joanna.jasinska@uckwum.pl

Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Naczelnej Pielęgniarki, Przedstawicieli PS Lecznicy , otwarcie ofert nastąpi 17.06.2021r. o godz. 1300 .

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Dyrektora Szpitala.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienie, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.

Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.

W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz ofertowy
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Wzór umowy na świadczenie usług pielęgniarskich
Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
UCK WUM – RODO informacja do kontraktów

Autor: Kinga Opałka, 31 maja 2021 09:32
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2021 09:32