Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na rzecz pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w podziale na zadania

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63Adziałając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.8.2020. DSK w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na rzecz pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Klinice Położnictwa i Perinatologii

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK
  w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 29 maja 2020  r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 15 maja 2020 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8.2020

Autor: Kinga Opałka, 20 maja 2020 15:13
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2020 15:08