Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w II Zakładzie Radiologii Klinicznej 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale zakresy:

Zakres 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w zakresie:
1) opisywania badań TK;
2) wolumetrii wątroby przed pobraniem fragmentu do przeszczepu wątroby od żywego dawcy.

Okres zawarcia umowy: 01.12.2023 r. do 30.11.2025 r.

Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w zakresie diagnostyki obrazowej tj.:
1) wykonywania badań USG, badań USG z biopsją, drenaż pod kontrolą USG.

Okres zawarcia umowy: 01.12.2023 r. do 30.11.2025 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  20.11.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej (lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 15 listopada 2023 10:20
Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2023 14:40