Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w DSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w okresie od 01.01.2024r. do 31.01.2025 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2023 r. do godz. 12.00 Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2023 r. o godz. 13.00. w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM ds. Lecznictwa.
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY – Oddział
WZÓR UMOWY – Oddział i Poradnia
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 12 grudnia 2023 10:44
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2024 15:26