Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice  Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUMU i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Gastroenterologicznej CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zakresy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice  Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM (Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych), a w szczególności:
  1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice  Gastroenterologii
  i Chorób Wewnętrznych (Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych);
  2) Pełnienie dyżurów medycznych;
  3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO;
  4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitali Klinicznych UCK WUM, po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa CSK UCK WUM lub osobą upoważnioną;
  5) Wykonywanie badań FibroScan –(jeśli dotyczy);
  6) Zarządzanie Kliniką – (jeśli dotyczy).

Okres zawarcia umowy:  od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.

 1. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Gastroenterologicznej CSK.

Okres zawarcia umowy: od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2024 r. do godz. 8:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2024 r. o godz. 12:00 w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM  ds. Ekonomicznych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO
WZÓR UMOWY- ZAKRES I
WZÓR UMOWY- ZAKRES II

Autor: Kinga Opałka, 19 marca 2024 15:10
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2024 15:10