Udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w następujących zakresach:

ZAKRES 1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

ZAKRES 2. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W SALI NADZORU POOPERACYJNEGO KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

ZAKRES 3.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO KLINIKI UROLOGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

ZAKRES 4.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI UROLOGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

ZAKRES 5.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

ZAKRES 6.  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI W KLINICE CHORÓB WEWNETRZNYCH I KARDIOLOGII W OKRESIE OD 01.04.2024 R. DO 31.07.2025 R.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  21.03.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Z-cy Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY

Autor: Kinga Opałka, 15 marca 2024 12:24
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2024 12:24