Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej DSK UCK WUM w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej DSK UCK WUM w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. w zakresie:
1) Udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice
Kardiochirurgii Dziecięcej,
2) Pełnienia dyżurów medycznych.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych
  pod numerem tel. (22) 599-17-51 .
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie
  traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest
  późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej
  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacja : DSK UCK WUM) .
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje
  oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części
  oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
  przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja do edycji

Załącznik nr 1 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Magdalena Pawińska, 5 stycznia 2024 12:23
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2024 15:47