Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w bloku operacyjnym Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM ( lokalizacja ul.  Lindleya 4) w okresie od 15.01.2024r.- 31.01.2025r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w bloku operacyjnym Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM ( lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 15.01.2024 – 31.01.2025r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod nr tel.  (22) 599 17 62 oraz w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki pod nr tel. (22) 502 12 22 lub (22) 502 11 54.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2024r. o godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki w lokalizacji SKDJ.
  5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 1 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór umowy

Autor: Magdalena Pawińska, 5 stycznia 2024 14:15
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2024 14:15