Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich DSK UCK WUM w okresie od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich DSK UCK WUM w okresie od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r. w zakresie:
1) Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich ;
2) Pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich ;
3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO.
5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie szpitali klinicznych UCK WUM po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa lub osobą upoważnioną.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 .
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 r. do godz. 14:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Z Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych (lokalizacja DSK UCK WUM).
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja do edycji
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 17 listopada 2023 11:37
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2023 11:09